Riigi kinnisvarajuhtimise võimekuse arendamine

Keskse koolituse (KEKO) programmist 2013 - 2014 aastatel kavandatud ja läbiviidud koolitustsükkel, mille raames tõsteti riigi kinnisvaratöötajate võimekust kasutuslepingute sõlmimisel ja kinnisvara korrashoiu korraldamisel.

  1.  Kasutuslepingute (üürilepingute) sõlmimine. Eesmärk: Tutvustada õigusaktide nõudeid kasutuslepingutele, tõsta töötajate võimekust kasutuslepingute (eelkõige üürilepingute) ettevalmistamisel ja lepingu läbirääkimistel nii riigivara kasutusse andmisel kui ka kasutusse võtmisel, sh Riigi Kinnisvara AS-ga sõlmitavad lepingud. (Riigivaraseaduse ja VV määrusega kehtestatud nõuete rakendamine).
  2. Kinnisvara korrashoid. Eesmärk: Tutvustada kinnisvara korrashoiu üldtunnustatud põhimõtteid. Tõsta riigivaratöötajate võimekust kinnisvara hooldusraamatu pidamisel, kulude planeerimisel, korrashoiulepingute sõlmimisel nii kinnisvara omanikuna kui üürnikuna pikaajalistes lepingutes (Riigivaraseaduse §91 lõigetes 5 ja 6 esitatud nõuete rakendamine).

  3. Riigi kinnisvara juhtimissüsteem ja otsustusprotsessid. Eesmärk: Tutvustada riigi kinnisvara juhtimissüsteemi ja otsustusprotsesse. Tõsta riigivaratöötajate võimekust hoonestatud kinnisvara juhtimisotsuste ettevalmistamisel, võimalike alternatiivide kaalumisel ja finantsmõjude analüüsil, varaga seotud riskide analüüsil ja sobiva korraldusmudeli valikul (Tarkade otsuse fondist finantseeritud projektide "Riigi hoonestatud kinnisvara juhtimisinfo mudel" tulemuste alusel).  

KOOLITUS "KINNISVARA KASUTUSLEPINGUTE SÕLMIMINE"
 
Rahandusministeeriumi tellimusel toimus 7. ja 30.mail 2013 kaks koolituspäeva "Kasutuslepingute sõlmimine avaliku sektori kinnisvaratöötajatele", mille viis läbi Kinnisvarakool OÜ.
Koolituse eesmärk oli tutvustada õigusaktide nõudeid kinnisvara kasutuslepingutele, tõsta osalejate võimekust kasutuslepingute ettevalmistamisel ja lepingu läbirääkimistel nii kinnisvara kasutusse andmisel kui ka kasutusse võtmisel.
Koolitusel anti ülevaade kasutuslepingute sõlmimise üldistest õiguslikest alustest ning riigivaraseaduse ja Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud nõuetest ja nende rakendamisest.

Koolituse sihtgrupiks olid avaliku sektori asutuste töötajad, kes tegelevad kinnisvaralepingute ettevalmistamisega, sõlmimisega ja haldamisega. Kokku osales koolitusel 146 avaliku sektori kinnisvaratöötajat.

Koolitusmaterjalidega saate tutvuda siin: 


Näitan: 2 tulemust.

KOOLITUS "KINNISVARA KORRASHOIU ALUSED"

Programmi "Keskne koolitus 2012-2013" raames toimus Rahandusministeeriumi tellimusel kaks avaliku sektori kinnisvaraspetsialistidele mõeldud koolitust "Kinnisvara korrashoiu alused", mille viis läbi Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ. Koolitused toimusid 03. mail  ja 23.mail 2013, kokku koolitati 145 avaliku sektori kinnisvaratöötajat.

Koolituste eesmärk oli tõsta riigiasutuste kinnisvaratöötajate võimekust kinnisvara korrashoiutegevuste korraldamisel, kulude planeerimisel, teenuste hankimisel ja korrashoiulepingute sõlmimisel.
Koolitusel osalesid avaliku sektori kinnisvaratöötajad, kelle tööülesanneteks on vastutada riigile ja omavalitsustele kuuluva kinnisvara korrashoiu eest.
Koolituse ettekannetega saate tutvuda siin: 


Näitan: 6 tulemust.

Koolitus "Hoonestatud kinnisvara üürilepingud"

Koolituse peaeesmärk oli tutvustada Vabariigi Valitsuse määrust 30.09.2013 nr 142 „Hoonestatud kinnisvara riigile kasutamiseks andmise lepingute üldtingimused  ja üürihinna kujunemise alused“ (edaspidi üürimäärus) ja tõsta seeläbi töötajate võimekust üürilepingute ettevalmistamisel. Koolitusel anti ülevaade määrusega sätestatud nõuetest ja rakendamise praktikast konkreetsete kaasuste näitel. Koolitusel käsitleti üürilepingu tingimusi, üürihinna kujundamist ja mõtestati lahti üürimääruse seosed finantsarvestuse ja eelarveprotsessiga. 

Projekti raames viidi 2014. a märtsis läbi kolm koolituspäeva riigivara valitsejatele ja Riigi Kinnisvara AS töötajatele. Koolituspäevadel osales kokku 95 inimest.

Koolituse ettekannetega saate tutvuda siin:


Näitan: 4 tulemust.

Euroopa Sotsiaalfond